The Finalists 2019!


Pjotr NARYSKIN
Czech Republic (29)

Hao-Wei LIN
Taiwan (14)

Valère BURNON
Belgium (20)

Takeshi SHIMOZATO
Japan (25)